ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


1.BEVEZETÉS
 Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a vpt.hu és a webshop.vpt-caravan.hu weboldalon (továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének a Felhasználó (továbbiakban: Vevő) általi használatának feltételeit. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
2.SZOLGÁLTATÓ 

VPT-Group Kft.
Cím: H-9400 Sopron, Pozsonyi út 15.
Adószám: 12803587-2-08
Közösségi adószám: HU12803587
Cégjegyzékszám: 08-09-010197
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-75786/2014
Levélcím: H-9400 Sopron, Pozsonyi út 15.
Telefon: +36 99 505 745
E-mail: webshop@vpt.hu

3. VÁLTOZTATÁSOK
A VPT-Group Kft. (továbbiakban Eladó) minden jogot fenntart árlistájának, valamint termékválasztékának előzetes tájékoztatás nélküli megváltoztatására, amely nem érinti a már visszaigazolt megrendeléseket.
4. SZERZŐI JOGOK
A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb...) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos!

5. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS:
Az Eladó által üzemeltetett webshopban történő megrendelés esetén az Eladó köteles a Vevő megrendelésének megérkezését a Vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni.
A megrendelésben meghatározott termékek megvásárlására irányuló szerződés akkor és azzal jön létre a Vevő és az eladó között, ha az eladó a megrendelést elfogadja, és az elfogadást tartalmazó visszaigazolás a Vevőhöz 48 órán belül megérkezik.

6. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK:
A webshopban látható árak az Eladó telephelyén történő átvétel esetén érvényesek.
A Vevő kérésére az Eladó az árut futárszolgálattal juttatja el a Vevő részére.
A felmerülő szállítási költségek minden esetben a Vevőt terheli.
Az Eladó vagy a Vevő által megbízott futárszolgálattal történő szállításkor a szállítási kockázat az áru átadásával a futárszolgálatra, majd annak átvételét követően a Vevőre hárul.
A szállítási és teljesítési határidők elmulasztása vis major – a szolgáltató működési körén kívül álló elháríthatatlan okból keletkezett (pl. háborús cselekmények, szabotázs, lázadás,robbantásos merénylet vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, tűzvész, munkabeszüntetés, robbantásos fenyegetés, valamint a honvédelmi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés) – esetében és minden egyéb nem az eladó által képviselt körülmények esetére, az eladó felelősséget nem vállal.
A Vevő köteles az áru sértetlenségéről minden esetben az áru átvételekor meggyőződni. Amennyiben a terméket a Vevő csomagküldő cég futárjától veszi át, úgy azt az átvétel helyszínén kell leellenőrizni és az esetleges sérüléseket a futárszolgálat jegyzőkönyvében rögzíteni. Amennyiben a termék az eladó raktárában személyesen kerül átvételre, úgy a terméket a raktárban való átvétel időpontjában, a helyszínen kell ellenőrizni. Az ezt követően bekövetkezett, vagy az átvételkor nem dokumentált sérülésekért az eladó felelősséget nem vállal.
Ha a használati feltételekben rögzített kiszállítási időtartamtól eltérő időpontra kéri a Vevő a termék átadását és ebből kifolyólag nincs lehetőség átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételére, így az eladó semmilyen garanciát és jótállást nem vállal.


A postai kormányrendelet módosított 3/A. § -a értelmében a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti távollévők között kötött szerződés alapján értékesített áru kézbesítése érdekében az egyetemes postai szolgáltató által nyújtott postai szolgáltatás igénybevételének lehetőségét a kereskedelmi célú internetes honlappal rendelkező vállalkozás a honlapján biztosítja, feltéve, hogy az értékesített áru postai szolgáltatási szerződés keretében történő kézbesítését az egyetemes postai szolgáltató az általános szerződési feltételeiben lehetővé teszi.

A vonatkozó módosításokat tartalmazó kormányrendelet (a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 685/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet, 2. §) a következő linken érhető el:
magyarkozlony.hu
A módosított postai kormányrendelet 2024. március 28-tól az alábbi linken érhető majd el: njt.hu/jogszabaly

Szállítási díjak MPL választása esetén: (fejlesztés alatt)
    Csomagautomatába, Posta Pontra vagy postára kézbesítve: bruttó 990 Ft/db.
    Háznál történő kézbesítés esetén: 0-10 kg-ig bruttó 1990 Ft/db.
    Háznál történő kézbesítés esetén: 10-20 kg-ig bruttó 2990 Ft/db.
    Háznál történő kézbesítés esetén: 20-40 kg-ig bruttó 5990 Ft/db.7. FIZETÉSI FELTÉTELEK:
Az ellenérték kiegyenlítése számla alapján történik.
Alapesetben készpénzes, utánvétes, bankkártyás vagy előre utalásos számlázás történik.
Ettől eltérő fizetési feltételek biztosítása minden esetben egyedi elbírálás alapján történik.
Átutalásos fizetési lehetőséghez mindkét fél által aláírt szállítói szerződés szükséges.
Az átutalásos fizetés alap feltétele, hogy a vásárló az eladó felé lejárt kiegyenlítetlen számlával nem rendelkezik.
Ellenkező esetben az átutalásos fizetési lehetőség korlátozásra/megszüntetésre kerül.

A fizetés akkor számít teljesítettnek, amikor a vonatkozó számlaösszeg az eladó házipénztárába vagy bankszámlájára jóváírásra kerül. Bankkártyás fizetés esetén a fizetést követő banki sikeres visszaigazoláás esetén teljesítettnek számít. Késedelmes fizetés esetén késedelmi kamatot számítunk fel, amelynek mértéke a PTK. mindenkori rendelkezése szerint kerül felszámításra.
A késedelmi kamat – függetlenül a fizetési felszólítás közlésétől, ill. annak időpontjától – már a késedelem első napjától jár. Késedelmes fizetés esetén a teljesített kifizetéseket elsősorban a késedelemmel kapcsolatosan felmerült költségekre és kamatkövetelésekre, majd kizárólag ezek rendezését követően a tőkekövetelésre kell elszámolni. A számlán szereplő áruk a számla kiegyenlítéséig az eladó tulajdonát képezik.
Tulajdonjog fenntartással történő eladás esetén a teljes vételár kifizetéséig a termék tulajdonjoga nem száll át a Vevőre.
Mindezek alapján ezen időpontig a Vevő – annak használatán kívül - nem jogosult rendelkezni a termék felett.
Amennyiben pedig ezzel ellentétben bármilyen módon mégis rendelkezik a termék felett (értékesíti, megrongálja, megterheli, használatba adja, stb.), úgy köteles ennek polgári- és büntetőjogi következményeit viselni.
Amennyiben a Vevő nem egy összegben, legkésőbb a termék kiszállításával egyidejűleg fizeti meg a termék teljes vételárát, úgy a Vevő bármelyik részlet vonatkozásában 8 napot meghaladó késedelme esetén, az eladó a 8. napot követően jogosult a szerződéstől a Vevőnek címzett, írásbeli, egyoldalú nyilatkozattal elállni.
Ebben az esetben a felek kötelesek az eredeti állapot helyreállítására.
Utóbbi körben a Vevő köteles biztosítani a termék eladó általi visszaszállítását, amelynek költsége a Vevőt terheli.
Ebben az esetben az Eladó jogosult továbbá a termék vételárának 10%-a mértékű kötbérre, amelyet a Vevő által már teljesített vételárból jogosult visszatartani, amelyhez a Vevő a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul.
Az eladó jogosult továbbá a kötbér és a szállítási költség feletti, a Vevő szerződésszegésével összefüggésben álló, igazolt kárának és költségeinek megtéríttetésére is.
Közösségen belüli értékesítés estén a Vevő köteles az általános forgalmi adót a saját bevallási országában érvényes jogszabályok szerint bevallani és befizetni.

8. ELÁLLÁSI JOG
8.1. Elállási jog gyakorlásának menete
Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.
Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást (viszonteladó, nagykereskedő stb.), azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
A terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.
Ha a Vevő elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni elektronikus úton a

-    https://www.vpt.hu/hu/visszaru

 bejelentő igénybevételével az Eladó részére.
 A Vevő határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát az Eladó részére.
Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vevő az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi az Eladónak.
E-mail-en keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe az Eladó a határidő számítás szempontjából. A Vevő elállás esetén köteles a megrendelt terméket az Eladónak indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.
A határidő betartottnak minősül, ha a Vevő a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.
A termék az Eladó címére történő visszaküldésének költsége a Vevőt terheli.
Az Eladónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni.
A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Vevőt semmilyen más költség nem terheli.
Ha a Vevő eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vevő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül az Eladó visszatéríti a Vevő által teljesített ellenszolgáltatást.

Az Eladó jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket.

A visszatérítés során az Eladó banki átutalást alkalmaz.
8.2. A Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog
Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha az Eladó a teljesítést a Vevő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Vevő tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.
Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.
Amennyiben a megrendelt alkatrész nem raktári termék és az kifejezetten csak a Vevő részéről történt egyedi megrendelésre érkezik, a megrendelést a 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet 5. §. C bekezdése alapján nem áll módunkban törölni.9. FELELŐSSÉG:

Az eladó kártérítési felelőssége nem áll fenn közvetett károkért, így különösen az elmaradt haszon, termeléskiesés, adatvesztés vonatkozásában. Az eladó kártérítési felelőssége nem áll fenn továbbá abban az esetben, ha a kár bekövetkezte a Vevő szándékos vagy súlyos gondatlan magatartására vezethető vissza, illetve amikor azt rosszhiszeműen eltitkolt hibák okozták.
A Ptk 6:152. § alapján a felek tudomásul veszik, hogy a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget korlátozó vagy kizáró szerződési kikötés semmis. Egyéb szerződésszegés esetén az ezért való felelősséget korlátozni vagy kizárni akkor lehet, ha az ezzel járó hátrányt az ellenszolgáltatás megfelelő csökkentése vagy egyéb előny kiegyenlíti. Ebben a körben a Vevő a jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy az Eladó felelősségének korlátozásából a Vevőt érintő hátrányt a termékek vételára megfelelően ellentételezi, ezen korlátozásáért az eladó a Vevőnek megfelelő árcsökkentést adott.
A felek tudomásul veszik, hogy a Ptk. 314. § (2) bekezdése alapján a szerződésszegésért való felelősséget - ha jogszabály másként nem rendelkezik – nem lehet kizárni vagy korlátozni kivéve, ha az ezzel járó hátrányt az ellenszolgáltatás megfelelő csökkentése vagy egyéb előny kiegyenlíti. A Vevő a jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy az eladó felelősségének korlátozásából a Vevőt érintő hátrányt a termékek vételára megfelelően ellentételezi, ezen korlátozásáért az eladó a Vevőnek megfelelő árcsökkentést adott. A Vevő a fentiekre is tekintettel kifejezetten kijelenti, valamint vásárlási szándékával bizonyítja, hogy a jelen ÁSZF-t elfogadta, a figyelemfelhívó tájékoztatást megértette és az ÁSZF-t az eladóval létesített jogviszony tekintetében magára nézve kötelezőnek ismeri el. A szerződéskötést megelőzően, annak során és ahhoz kapcsolódóan használandó nyelv a magyar. Megrendelések teljesítése esetén, a jelen ÁSZF-ben foglalt keretrendelkezések az irányadóak.

10. KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS
Az Eladó mind az általa forgalmazott új termékekre, mind az általa felújított termékekre 12 hónap garanciát vállal.

10.1. Az Eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormány rendelet, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglaltak az irányadók.

Felhívjuk Tisztelt Vásárlóink figyelmét, hogy amennyiben a meghibásodás a használati, karbantartási, illetve beépítési utasítások be nem tartása következtében lépett fel, illetve szakszerűtlen (nem rendeltetésszerű) használat, hibás kezelés, természetes elhasználódás (kopás), nem megfelelő minőségű tüzelőanyag, segédanyag, valamint harmadik személy által végzett jogosulatlan beavatkozás miatt történt, vagy a meghibásodás a beépítési és kezelési utasítások be nem tartása esetén keletkezett abban az esetben a hibás teljesítés (és így a kellékszavatosság) valamint a jótállás szabályai szerinti helytállási kötelezettség a VPT-GROUP  Kft.-t nem terheli, tekintettel arra, hogy a hiba oka a VPT-GROUP  Kft. teljesítése után keletkezett, és a termék (alkatrész) a teljesítés időpontjában megfelelt a vele szemben megállapított minőségi követelményeknek.

Azon anyag- és gyártási hibák esetén, amelyek harmadik személy által módosított termékek felhasználása során lépnek fel, a VPT-GROUP  Kft. alapvetően, még jótállási időn belül történt meghibásodások esetén sem vállal felelősséget.

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése szerint  (Az e rendelet szerinti jótállás érvényességéhez, valamint a jótállásból eredő jogok érvényesítéséhez a vállalkozás az e rendeletben foglaltakon túl további követelményt nem támaszthat a fogyasztóval szemben, kivéve, ha a fogyasztási cikk megfelelő üzembe helyezése más módon nem biztosítható és a követelmény teljesítése nem jelent aránytalan terhet a fogyasztó számára )  az alábbi termékcsoportokba tartozó termékek beszerelését minden esetben szakszerűen kell elvégezni és ennek igazolására a beszerelésről készült számla, munkalap, elfogadható.
A szakműhelyben történő beszerelés biztosítja az alkatrész cseréjekor előírt egyéb műveletek elvégzését, célszerszámokkal történő elvégzését, a rendszerek átvizsgálását, beszerelés utáni ellenőrző mérések elvégzését

10.2. Eladó a nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti Vevő nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

A garanciális eljárás elindításához az alábbiak szükségeltetnek :
-    https://www.vpt.hu/hu/garancialis-bejelento  teljes körű kitöltése
a visszaküldött termékhez a következő bizonylatokat kell csatolni:
-    vásárlást igazoló eredeti számla, vagy annak másolata,
-    beépített termék esetén a szakszerű beszerelést igazoló számla/munkalap másolata
-    beszerelő műhely pontos cégadatai (adószám is), valamint tevékenységi köre, igazolandó, hogy a beszerelő műhely (termékcsoporttól függően) szakmailag felkészült és a cégbíróság vagy a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság által engedélyezett a beszerelés elvégzésére.

Valamennyi az eladó által forgalmazott termék kapcsán a jelen ÁSZF-ben foglalt jótállás kizárólag abban az esetben érvényesíthető, amennyiben az adott termék használata, beépítése során a vonatkozó előírások betartásra kerültek és a használat rendeltetésszerű volt.

A klímakompresszorok és a vízhűtők garanciális feltételeire vonatkozó részletes leírások a webshop

-    https://www.vpt.hu/hu/dokumentumok

menüpontjában érhetőek el.

Az eladó a garanciális bevizsgálásra átvett terméket hiányzó dokumentumok esetén – a hiánypótlásra történő felszólítás eredménytelensége esetén – 30 nap tárolás után leselejtezi.

Jogos panasz esetén a jótállás tartalmazza a hibás termék - gyártó döntésétől függően - javítását vagy cseréjét, továbbá a hibás terméknek a megrendelő telephelyéről történő vissza- és az új termék kiszállításának költségeit. Ellenkező esetben a szállítás illetve a csomagküldés költségei minden esetben a panaszt benyújtót terheli.

A termék javításának vagy cseréjének elbírálása az adott termék gyártójának hatáskörébe tartozik. Amennyiben a Vevőnek a bevizsgálás ideje alatt szüksége van cseretermékre, úgy azt az eladó egy új termék kiszámlázásával tudja rendelkezésre bocsátani. Ez a termék nem képezi a garanciális termék elbírálásának részét, azaz a Vevő köteles az új termék ellenértékét fizetési határidőnek megfelelően kiegyenlíteni. A garanciális eljárás eredménye alapján – jogos panasz esetén – a garanciális elbírálásra átadott termék ára kerül jóváírásra.
A jótállás nem vonatkozik a termék ki- és beszerelésének járulékos költségeire, pl.: hűtőközeg veszteség, normaidő elszámolás, utazás, szállás, profitveszteség, kötbér,  stb. A jótállás érvényét veszti, amennyiben igazolható, hogy a hiba rendeltetésellenes  használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás,  elemi kár, szállítás során történő sérülés vagy egyéb az eladó önhibáján kívül eső körülmény miatt következett be.
A garanciális eljárás megindítására - a panaszos által - a hiba észlelését követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül felvett jegyzőkönyv esetén kerülhet sor.
A Vevő annak felvételét követően 5 munkanapon belül köteles megküldeni az eladónak a garanciális terméket, a késedelemből eredő többletköltség és károk viselésére a késlekedő fél köteles.
A hiba észlelésének figyelmen kívül hagyása következtében késedelmesen, de a jótállási időn belüli igényérvényesítés esetén a késedelem következményeit (további meghibásodási és javítási költségek) a késedelmesen eljáró fél viseli.
A jótállás érvényesítésével kapcsolatos eljárás kizárólag írásban történhet, a felek által kölcsönösen ismertetett elérhetőségek útján.
A vásárolt termék sértetlenségét a Vevő átvételkor köteles ellenőrizni !
Nem áll módunkban a jótállást érvényesíteni, ha a termék sértetlen átvételét igazoló dokumentum aláírása után a vásárló külsérelmi hibára hivatkozik.

 11. VISSZAVÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK:
11.1.1. Normál visszáru visszavásárlásának feltételei
A Vevő visszaküldési szándékát igazolható módon köteles az eladó felé jelezni a webshopban a

-    https://www.vpt.hu/hu/visszaru

bejelentő kitöltésével.

Amennyiben a Vevő előzetes egyeztetés nélkül terméket küld vissza, az Eladó nem köteles átvenni. Amennyiben az átvétel mégis megtörténik, és 15 napon további információ nem érkezik a visszaküldés okáról, úgy a terméket az Eladó a Vevő terhére és költségére visszaküldi.


11.1.2. A visszavásárlás feltételei :
-    sérülésmentes termék, amelynek a beépítésének a kísérletére sem került sor
-    eredeti  -tiszta, sértetlen, újbóli továbbértékesítésre alkalmas-  csomagolás
-    a vásárlást igazoló számla (másolat).
Amennyiben a Vevő a terméket saját költségén visszaszállítja:
-    A vásárlástól számított 14 napon belül az eljárás költségmentes.
-    A vásárlástól számított 15. naptól a 30. napig a számlán szereplő értékből 15% kerül levonásra.
-    30 napon túli vásárlás visszavételére nincs mód.
-    Sérült csomagolás esetén a terméket nem áll módunkban visszavenni.
-    Csomagolás nélküli terméket nem áll módunkban visszavenni.
Szállítási költséget jóváírni nem áll módunkban.


Az Eladó jogosult levonást alkalmazni, ha :
-     a fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó mértékben használta a terméket.
-    a termék gyártója a visszavásárláskor levonást alkalmaz a visszaraktározás költségeire


11.2. Sérült termék visszavásárlásának feltételei
Sérült terméket az eladó az alábbi feltételek teljesülése esetén ír jóvá:
-    a Vevő a sérülést a csomag átvételekor a szállító jegyzőkönyvében rögzíti
-    a Vevő a terméket és az átvételkor a futárnál kitöltött jegyzőkönyvet visszaküldi az eladónak
-    a futárcég elismeri, hogy a termék az ő szolgáltatásuk közben sérült meg.

11.3.  Cseredarab visszavásárlásának feltételei
Cseredarabos termékeknél a cseredarab visszavásárlási feltételeket az egyes beszállítók és gyártók határozzák meg.
A tiszta, fizikailag sérülés és törésmentes, használt alkatrészt az új alkatrész csomagolásában kell visszajuttatni a cégünkhöz, amit továbbítunk a beszállítónk felé.
A gyártók a visszavásárlást a visszaszállítást követően egy állapot felméréshez kötik, ami alapján elbírálják a termék felújíthatóságát.
 Az Eladó minden esetben csak a beszállítótól az állapotfelmérést követő pozitív vélemény után kapott jóváírást követően tudja a cseredarab ellenértékét a Vevőnek jóváírni.
Amennyiben nem felel meg a cseredarab a beszállító/gyártó feltételeinek, akkor a cseredarab beszámítása elutasításra kerül és a jóváírás nem vehető igénybe.
A negatív elbírálást követően az Eladó a Vevő kérésére és költségére a használhatatlan cseredarabot visszaszolgáltatja a Vevőnek.
Amennyiben a Vevő a használhatatlan cseredarab visszaszolgáltatásától eltekint, úgy azt a beszállító/gyártó leselejtezi/ártalmatlanítja.

Minden jog fenntartva a VPT-GROUP KFT részére.

2020. január 30.

VPT-GROUP KFT.
Ügyvezető